Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zamiast prawić morały i patrzeć na nas z góry, powinnaś spojrzeć na nas z czułością. Wszyscy jesteśmy na krawędzi rozpaczy. Możemy sobie tylko towarzyszyć i pożartować. Czyż nie?
— Wielkie piękno (2013)
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiblameyou iblameyou
7407 9a15 500
Reposted fromstroschek stroschek viaiblameyou iblameyou
2100 23be 500
Reposted fromsavatage savatage viasmaller smaller
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Cinema closed until...
Reposted fromfightling fightling viafrique frique
5775 26db
Reposted fromkarahippie karahippie viaswiatsiewali swiatsiewali
1466 0ff1 500
Reposted fromnaelienn naelienn viafrique frique
Reposted fromshakeme shakeme viaolalaa olalaa
2749 1543 500
Reposted fromZircon Zircon viabadbehavior badbehavior
0942 91fa 500
Reposted fromslid0 slid0 viafrique frique
9868 6f17 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viafrique frique
5997 4b76 500
Reposted fromkabu kabu viabadbehavior badbehavior
7466 594b 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viafrique frique
6444 1c12 500
Reposted frompiehus piehus viafrique frique
Reposted fromFlau Flau viafrique frique
Reposted fromshakeme shakeme viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl